Naar www.iknl.nl
- over deze site > Samenwerking
Notificatie richtlijn Naar startpagina oncoline
----------

Samenwerking

Nationaal
Het IKNL heeft een netwerk in ziekenhuizen, patiënten, beroeps- en wetenschappelijke verenigingen opgebouwd. Deze professionals zijn onmisbaar bij het ontwikkelen van richtlijnen. Afstemming vindt plaats met de beroeps- en wetenschappelijke verenigingen. Daarnaast werkt het IKNL samen met kennisinstituten als CBO, LEVV en Trimbos-instituut. Het IKNL heeft de kennis en de techniek van de websites Oncoline en Pallialine gratis beschikbaar gesteld aan andere richtlijnontwikkelaars. Inmiddels wordt hetzelfde systeem ook door andere partijen gebruikt. Dit komt de zorgverleners ten goede. Richtlijnen worden hierdoor immers volgens dezelfde methodiek aangeboden (zie www.ggzrichtlijnen.nl en www.nvog-documenten.nl).

Internationaal
Het IKNL is als founding member aangesloten bij het Guidelines International Network (GIN), een associatie van partijen die zich bezighouden met klinische richtlijnen. Daarnaast participeert het IKNL in het Europese project ‘Coordination of Cancer Clinical Practice Guidelines Research in Europe' (CoCanCPG). Dit is een project gesubsidieerd door de Europese commissie waarbinnen achttien partners actief zijn, uit elf verschillende landen. CoCanCPG beoogt effectievere oncologische richtlijnontwikkeling door Europese samenwerking. Hiertoe delen de partners kennis, vaardigheden, methoden en technieken met elkaar. Voor meer informatie over CoCanCPG zie iKCnet.

Een benchmark tussen alle deelnemende partijen wees uit dat het IKNL goed scoort op de kwaliteit van evicence-based richtlijnontwikkeling. Dat één organisatie richtlijnen zowel ontwikkelt, implementeert als evalueert, is vrijwel uniek binnen Europa. Ook de uitgebreide ontwikkeling van niet-tumorspecifieke richtlijnen is uitzonderlijk binnen deze groep van achttien partners. Het IKNL verwacht een substantiële verbetering van de efficiency in de richtlijnontwikkeling doordat het zoeken naar en beoordelen van literatuur, wat een kostbaar en tijdrovend proces is, nu gedeeld kan worden met andere Europese organisaties.

Sinds enkele jaren vertaalt het IKNL richtlijnen voor de oncologische en palliatieve zorg in het Engels (zie het Engelstalige gedeelte van Oncoline). Professionals kunnen op die manier met buitenlandse collega's communiceren over het in Nederland gevolgde beleid. Daarnaast kunnen buitenlandse professionals gebruik maken van de in Nederland ontwikkelde richtlijnen. De in het Engels vertaalde richtlijnen voldoen aan de strikte criteria van de toonaangevende Amerikaanse database National Guideline Clearinghouse, waarin de richtlijnen medio 2008 zullen worden opgenomen. IKNL is de enige organisatie in Nederland die dit heeft bereikt.